Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Banjarsari Wetan

 
 
KETUA
: SUTARNO, S.Pd
WAKIL KETUA
: EDI SUSILO
SEKRETARIS
: TRI WIDODO MARTA YUWANA
ANGGOTA
: 1. SUPRIYO
 
  2. PRAMONO
 
  3. SUKIRNO
 
  4. WARSINO